Ochrana údajov podľa GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové komplexné európske nariadenie o ochrane údajov, ktoré zabezpečí lepšiu ochranu údajov fyzických osôb v Európskej únii (EÚ). 

Podmienky ochrany údajov

I. Základné ustanovenia
1. Tieto podmienky ochrany osobných údajov poskytujú informácie v zmysle čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") dotknutým osobám - kupujúcim, ktorí nakupujú v internetovom obchode Majkl3D.sk, Majkl3D-Technology s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami a ktorí poskytujú svoje osobné údaje prevádzkovateľovi za účelom uzatvorenia a plnenia príslušnej kúpnej zmluvy.
2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 je spoločnosť Majkl3D-Technology s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ").
3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Majkl3D-Technology s.r.o., č. 411, 34004 Železná Ruda. E-mail: info@majkl3d.sk telefón: +420 773 802 800 , ID č. 10818651. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
4. prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
Kupujúci - spotrebiteľ (B2C)
 - meno a priezvisko
 - adresa
 - e-mail
 - telefónne číslo
 - číslo účtu (výber, reklamácia, preplatok...)
Kupujúci - podnikateľ - fyzická osoba (B2B)
 - meno a priezvisko
 - názov
 - e-mail
 - telefónne číslo
 - adresa miesta podnikania
 - registračné číslo a číslo DPH
 - číslo účtu (výber, reklamácia, preplatok...)

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je
- plnenie zmluvy uzavretej medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a informačných bulletinov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia,
- váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je
- v rozsahu právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia: o spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sú potrebné osobné údaje potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť
- v rozsahu právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa služieb a podujatí ponúkaných alebo prevádzkovaných správcom na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
3. Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 nariadenia, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo vás ovplyvnilo podobným významným spôsobom.

IV. Obdobie uchovávania údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ vymaže osobné údaje zo všetkých úložísk, ak právne predpisy nestanovujú povinnosť archivovať dokumenty obsahujúce osobné údaje dlhšie (najmä podľa zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve alebo zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú:
(a) podnikoví účtovníci,
b) EVici webdesign s.r.o. - poskytovateľ softvéru na tvorbu a správu internetových obchodov,
c) GLS,
d) Česká pošta,
e) Objednávka poštou,
f) Heureka - zaslanie dotazníka spokojnosti,
g) Zboží.cz - zaslanie dotazníka spokojnosti,
h) Facebook,
i) Google,
- zapojené do dodávky tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,
- poskytovanie služieb na prevádzku e-shopu na adrese www.majkl3d.sk a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
- poskytovanie marketingových služieb.
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v nariadení ste
- právo na prístup k osobným údajom v súlade s článkom 15 Nariadenia, - právo na opravu osobných údajov v súlade s článkom 16 Nariadenia alebo obmedzenie spracúvania v súlade s článkom 18 Nariadenia.
- právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 nariadenia.
- právo namietať proti spracovaniu údajov spracúvaných na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa článku 21
- právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia
2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov.

VII. Podmienky bezpečnosti osobných údajov
1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. 2. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať vaše osobné údaje manuálne alebo automatizovanými prostriedkami prostredníctvom svojich poverených zamestnancov alebo prostredníctvom sprostredkovateľa v postavení sprostredkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú vo forme elektronických databáz v zabezpečených dátových úložiskách prevádzkovateľa alebo jeho zmluvných partnerov v postavení spracovateľov údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a zariadení na uchovávanie osobných údajov. 3. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečujú spracúvané osobné údaje organizačnými, fyzickými a softvérovými bezpečnostnými opatreniami, najmä stanovením prístupových práv zamestnancov do príslušných informačných systémov, fyzickým zabezpečením priestorov a nosičov údajov a softvérovou ochranou pred neoprávneným prístupom k údajom prostredníctvom internetu.
3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 21.07.2022